Transient DNMT3L Expression Reinforces Chromatin Surveillance to Halt Senescence Progression in Mouse Embryonic Fibroblast

Nom de la revue
Frontiers in Cell and Developmental Biology
Yoyo Chih-Yun Yu, Tony ZK Hui, Tzu-Hao Kao, Hung-Fu Liao, Chih-Yi Yang, Chia-Chun Hou, Hsin-Ting Hsieh, Jen-Yun Chang, Yi-Tzang Tsai, Marina Pinskaya, Kai-Chien Yang, Yet-Ran Chen, Antonin Morillon, Mong-Hsun Tsai, Shau-Ping Lin