Atoh1 Controls Primary Cilia Formation to Allow for SHH-Triggered Granule Neuron Progenitor Proliferation

Nom de la revue
Developmental Cell
Chia-Hsiang Chang, Marco Zanini, Hamasseh Shirvani, Jia-Shing Cheng, Hua Yu, Chih-Hsin Feng, Audrey L. Mercier, Shiue-Yu Hung, Antoine Forget, Chun-Hung Wang, Sara Maria Cigna, I-Ling Lu, Wei-Yi Chen, Sophie Leboucher, Won-Jing Wang, Martial Ruat, Nathalie Spassky, Jin-Wu Tsai, Olivier Ayrault