Quantitative Proteome Landscape of the NCI-60 Cancer Cell Lines

Nom de la revue
iScience
Tiannan Guo, Augustin Luna, Vinodh N. Rajapakse, Ching Chiek Koh, Zhicheng Wu, Wei Liu, Yaoting Sun, Huanhuan Gao, Michael P. Menden, Chao Xu, Laurence Calzone, Loredana Martignetti, Chiara Auwerx, Marija Buljan, Amir Banaei-Esfahani, Alessandro Ori, Murat Iskar, Ludovic Gillet, Ran Bi, Jiangnan Zhang, Huanhuan Zhang, Chenhuan Yu, Qing Zhong, Sudhir Varma, Uwe Schmitt, Peng Qiu, Qiushi Zhang, Yi Zhu, Peter J. Wild, Mathew J. Garnett, Peer Bork, Martin Beck, Kexin Liu, Julio Saez-Rodriguez, Fathi Elloumi, William C. Reinhold, Chris Sander, Yves Pommier, Ruedi Aebersold